วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

NAPINMODEL1
1 ความคิดเห็น:

  1. กระด้งฝัดข้าว “จุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล”
    ความเป็นมาของกระด้งฝัดข้าว ไพรัช เฮงตระกูลสิน เขียนถึงเรื่องการทำนา ไว้ดังนี้
    “ชาวนาใช้ไถ คราด แอก มีเครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว เช่น แกะ เคียว ตรูด ครกสี ครกสากตำข้าว แสกหาบข้าว กระด้งฝัดข้าว กระด้งมอญ สอบจูดนั่งใส่ข้าวเปลือก คนภาคใต้นิยมใช้แกะเก็บข้าวทีละรวง สามารถเก็บข้าวได้หมด มีหล้อ (เกราะ) แขวนคอวัวควาย เสียงล้อดังเป็นการแสดงตำแหน่งที่อยู่”
    รูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล” มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายทฤษฎี ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและเอื้อให้การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการ “นาพินโมเดล” (NAPINCONCEPT MODEL) เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์

    ตอบลบ